PATVIRTINTA
UAB Extensum Direktorės
Ritos Laurinaitytės 2022 m. birželio 8 d.
įsakymu Nr. 1/08-06-2022
.

UAB EXTENSUM VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1.1. UAB Extensum vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste – taisyklės) reglamentuoja pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką, asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrą ir asortimentą, jų teikimo tvarką, pacientų teises ir pareigas įstaigoje, pacientų nukreipimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarką, ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarką, informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarką, ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarką, pateikia kitą informaciją, susijusią su įstaigos vidaus tvarka.
1.2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
1.2.1. Įstaiga – teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
1.2.2. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi įstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir, gaudamas šias paslaugas, turi teisės aktais nustatytas teises bei pareigas.
1.2.3. Nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais).
1.2.4. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas, tai patvirtindamas savo parašu. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
1.2.5. Paciento prašymas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, kuriame prašoma paaiškinti, suteikti informaciją ar gauti pageidaujamus dokumentus.
1.2.6. Paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą ar kompetentingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai.
1.2.7. Nemokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, kaip tai nustatyta Sveikatos draudimo įstatyme, ir dėl kurių įstaiga turi sutartį su teritorine ligonių kasa, bei teikiamos tokia tvarka, kokią numato teisės aktai.
1.2.8. Mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose ar įstaigos vyriausiojo gydytojo įsakymuose.
1.3. Šių taisyklių privalo laikytis visi klinikos darbuotojai, pacientai, jų atstovai, pacientų lankytojai ir kiti klinikos teritorijoje ir patalpose esantys asmenys.
1.4. Šios taisyklės viešai skelbiamos klinikos registratūroje.
1.5. Esant reikalui, taisyklės gali būti tikslinamos, papildomos ir keičiamos.

II. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA

2.1. UAB Extensum klinika struktūra:
2.2. Įstaigos darbuotojų struktūra:
2.1.1. Gydytojai specialistai;
2.1.2. Slaugytojai;
2.1.3. Administracijos darbuotojai

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI GYDYTIS UAB EXTENSUM TVARKA
3.1. Pacientai arba jo įstatyminiai atstovai, kurie kreipiasi į įstaigą sveikatos priežiūros paslaugos, darbo dienomis registruojami registratūroje atvykę asmeniškai, telefonu. Registratorius visus besikreipiančius pacientus gydytojo konsultacijai, užregistruoja vizitui, įrašo numatomą priėmimo datą, priėmimo laiką, paciento vardą, pavardę, telefono numerį, informuoja, kokius dokumentus papildomai pacientas turi turėti – gimimo liudijimą, pasą ar asmens tapatybės kortelę (vieną iš jų),
3.2. Būtinoji medicinos pagalba teikiama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą „Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką bei mastą”. Planinė pagalba suteikiama pacientams eilės tvarka.
3.3. Jeigu būtinosios medicinos pagalbos teikti nereikia, tačiau pacientas atvyko:
• atsiradus staigiam sveikatos sutrikimui (atsiradus skausmui, kraujavimui, pykinimui ir kt.);
• esant laikinojo nedarbingumo baigimosi terminui (tą pačią dieną baigiasi nedarbingumo pažymėjimas), tais atvejais pacientas priimamas tą pačią dieną, skubių pacientų priėmimui skirtu laiku.
3.4. Įstaigos darbo laikas nuo 09:00 iki 20:00 valandos darbo dienomis.

IV. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, MOKAMŲ IR NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

4.1. Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims nemokamai.
4.2. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos visiems besikreipiantiems asmenims.,
4.3. Jei yra sudaroma sutartis su TLK, sutartyje numatytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai.

V. MOKAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

5.1. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka:
5.1.1. Už mokamas UAB Extensum paslaugas moka:
5.1.1.1. patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
5.1.1.2. teikiant mokamas paslaugas pagal sutartis, atsiskaitymas vykdomas sutartyje numatyta tvarka.
5.1.2. Apie mokamų paslaugų paskyrimą ar galimybę gauti mokamas paslaugas pacientas informuojamas iš anksto.
5.1.3. Informacija apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų sąrašai su paslaugų kodais, pavadinimais ir kainomis skelbiami viešai (registratūroje).
5.1.4. Lėšų apskaita vykdoma vadovaujantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.
5.1.5. Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta.

VI. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO TVARKA

6.1. Atsižvelgiant į infekcijų kontrolės principus organizuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau- AASP) prioritetas teikiamas nuotoliniam AASP teikimo būdui. Įstaiga pasirenka paciento interesą labiausiai atitinkantį sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdą. Nuotolines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – NSPP) pacientui gali teikti gydytojas psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas.
6.2. NSPP vykdomos pagal šiuos principus:
6.2.1. NSPP pacientams turi būti teikiamos informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį (pvz. paciento nurodytu telefono numeriu arba per kitas, saugią autentifikaciją užtikrinančias priemones) pacientui nevykstant į AASPĮ pagal šiuos principus:
6.2.1.1. pradėdamas teikti NSPP pacientui, gydytojas išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis, įrašais paciento asmens medicinos dokumentuose) ir pagal savo profesinę kompetenciją, nustatytą teisės aktais, sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo;
6.2.1.2. nusprendus, kad pacientui būtina atvykti į AASPĮ, NSPP pacientui suteikęs specialistas turi paskirti pacientui vizito laiką, kad būtų galima užtikrinti infekcijų kontrolės principus. Registruojantys pacientus specialistai užregistruoja pacientą, įrašo numatomą tiesioginio kontakto datą ir laiką, paciento vardą, pavardę, telefono numerį, informuoja, kad nurodytu laiku kokius dokumentus papildomai pacientas turi turėti
– gimimo liudijimą, pasą ar asmens tapatybės kortelę (vieną iš jų).
6.3. Pacientai arba jo įstatyminiai atstovai, kurie kreipiasi į įstaigą sveikatos priežiūros paslaugos, darbo dienomis registruojami telefonu.

VII. PACIENTŲ TEISĖS

7.1. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:
7.1.1. Pacientams teikiama kvalifikuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.
7.1.2. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientas turi teisę į suteikiamas mokslu pagrįstas nuskausminamąsias priemones, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.
7.1.3. Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
7.1.4. Jeigu ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams tuo pačiu metu teikti vienodą gydymą, gydytojo pasirinktas gydymas turi būti mediciniškai pagrįstas ir nediskriminuojantis kitų pacientų.
7.1.5. Jeigu nėra galimybių suteikti reikiamą pagalbą, prieš siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui išsamiai paaiškinamas tokio sprendimo pagrįstumas.
7.2. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą:
7.2.1. Būtinoji medicinos pagalba pacientui teikiama neatidėliotinai. Jeigu paciento buvimo vietovės sveikatos priežiūros įstaigoje nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei sveikatos priežiūros įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, ji informuoja apie tai pacientą ir užtikrina, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau, būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą. Būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.
7.2.2. Teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.
7.3. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:
7.3.1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.
7.3.2. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo tvarka nustatyta sveikatos priežiūros įstaigos vadovo.
7.3.3. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytais pagrindais, teisės aktų arba šių

vidaus darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.
7.3.4. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.
7.4. Teisė į informaciją:
7.4.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
7.4.2 Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
7.4.3. Pacientas supažindinamas su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytomis paciento teisėmis ir pareigomis. Pacientas turi teisę gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.
7.4.4. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas pateikia atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
7.4.5. Šių taisyklių 7.4.4. punkte nurodyta informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus. Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją nustatyta pagal Psichikos sveikatos priežiūros įstatymą.
7.4.6. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
7.5. Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo:
7.5.1. Pacientas nėra gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.
7.5.2. Nepilnametis pacientas iki 16 metų informuojamas apie gydymą, sutikus tėvams arba tėvams pareiškus raštišką sutikimą, jeigu jis pagal savo amžių ir išsivystymo lygį gali teisingai įvertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas). Nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Gydytojas parenka gydymo metodus, labiausiai atitinkančius nepilnamečio interesus;
7.5.3. Teikiant būtinąją medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba suteikiama ir be paciento sutikimo.
7.5.4. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio tinkamai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
7.5.5. Teikiant būtinąją medicinos pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji teikiama ir be pastarojo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančiojo gydytojo nuomone medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi būti pažymima paciento ambulatorinėje kortelėje.
7.6. Teisė skųstis:

7.6.1. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę pateikti skundą UAB Extensum direktorei.
7.6.2. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
7.6.3. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
7.6.4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
7.6.5. UAB Extensum gavus paciento skundą, privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
7.7. Teisė nežinoti:
7.7.1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas aiškiai išreiškia ir patvirtina parašu.
7.7.2. Šie taisyklių 7.7.1. dalyje nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.
7.8. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:
7.8.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Šių taisyklių nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
7.8.2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
7.8.3. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
7.8.4. Su nepilnamečio paciento iki 18 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
7.8.5. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.9. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:
7.9.1. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.
7.9.2. Sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių

paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, yra užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.
7.9.3. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra laikoma konfidenciali ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
7.9.4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
7.10. Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ypatumai:
7.10.1. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.
7.10.2. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.
7.10.3. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, sveikatos priežiūros įstaigos nedelsdamos praneša teisėsaugos institucijoms.
7.13. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese:
7.11.1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.
7.11.2. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.
7.11.3. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis. Šiose taisyklėse turi būti pažymėta, kad jis yra įtraukiamas į mokymo procesą.
7.11.4. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas yra saugomas paciento medicinos dokumentuose.
7.11.5. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas, o mokymo tikslais – sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje ši informacija saugoma.
7.12. Teisė į žalos atlyginimą:

7.12.1. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą.

VII. PACIENTŲ PAREIGOS

7.1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
7.2. Laiku susimokėti už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
7.3. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su UAB Extensum klinika darbuotojais, vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos gydymo bei profilaktikos.
7.4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
7.5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
7.6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
7.7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų, laiku atvykti į gydymo įstaigą registracijoje nurodytu laiku. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
7.10. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas, laiku atvykti į gydymo įstaigą registracijoje nurodytu laiku.
7.11. Pacientas privalo pagarbiai elgtis su visais UAB Extensum darbuotojais ir kitais pacientais.
7.12. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
7.13. Pacientas taip pat privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos, laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nesinešti į įstaigą ir nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, informuoti registratūros darbuotoją ar savo bendruomenės slaugytoją apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis. 7.14. Pacientui draudžiama:
7.14.1. gydytojų apžiūros (konsultacijų) bei kitų diagnostinių ar gydymo procedūrų metu naudotis mobiliuoju telefonu;
7.14.2. išnešti iš įstaigos savo asmens sveikatos istoriją;
7.14.3. savavališkai lankytis įstaigos tarnybinėse patalpose;
7.14.4. gadinti įstaigos inventorių;
7.14.5. šiukšlinti;
7.14.6. triukšmauti;
7.14.7. į įstaigą atsivesti (atsinešti) gyvūnus;
7.14.8. į įstaigą atsinešti šaltąjį ir/ar šaunamąjį ginklą;
7.14.9. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas įstaigoje;

VIII. INFORMUOTO PACIENTO SUTIKIMAS

8.1. Draudimas teikti sveikatos priežiūros paslaugas be paciento sutikimo

8.1.1. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
8.1.2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.
8.1.3. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
8.1.4. Įstatymai gali numatyti atvejus, kai sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi teisę duoti tik pilnametis pacientas.
8.2. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai
8.2.1. Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka jo atstovas.
8.2.2. Paciento sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi būti pagrįstas informacija ir tinkamas.
8.2.3. Sutikimas laikomas pagrįstas informacija ir tinkamas, jeigu jis atitinka visas šias sąlygas:
1) yra duotas asmens, galinčio tinkamai išreikšti savo valią;
2) yra duotas, gavus pakankamą ir aiškią informaciją;
3) yra duotas paciento (jo atstovo) laisva valia;
4) atitinka teisės aktų nustatytus formos reikalavimus.
8.2.4. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.
8.2.5. Jeigu pacientas pasirašo sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančios formos sutikimą, reiškia, kad pacientas gavo tinkamą informaciją.
8.3. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros išreiškimas
8.3.1. Laikoma, kad savanoriškai į sveikatos priežiūros įstaigą atvykęs yra informuotas ir sutinka, kad tos įstaigos sveikatos priežiūros specialistas jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras, jei sveikatos priežiūros įstaiga yra užtikrinusi, kad visa būtina informacija pacientui būtų suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi šioje įstaigoje metu, o šios įstaigos darbuotojai atsakytų į visus paciento klausimus, susijusius su šia informacija.
8.3.2. Būtina šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija laikoma informacija apie toje sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamų mokamų, iš dalies mokamų paslaugų kainas, nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti, siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarką, apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles, sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų profesinę kvalifikaciją, galimybę rinktis sveikatos priežiūros specialistą, taip pat paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūros paslaugas paskyrusiu (ar teikiančiu) sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų. Tokios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaiga.
8.4. Paciento sutikimo rašytinė forma
8.4.1. Jeigu yra galimybė konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigoje rinktis taikomus diagnostikos ir gydymo metodus, pacientas turi būti apie tai informuojamas ir jo pasirinkimas patvirtinamas paciento parašu.
8.4.2. Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Toks sutikimas turi būti išreikštas raštu, pasirašant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančią formą.

8.4.3. Gaunant informacija pagrįstą sutikimą dėl chirurginės operacijos, invazinės ir (ar) intervencinės procedūros, informacija laikoma tinkama, kai pacientui buvo išaiškinta chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros esmė, jų alternatyvos, pobūdis, tikslai, žinomos ir galimos komplikacijos (nepageidaujami padariniai), kitos aplinkybės, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti arba atsisakyti numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros, taip pat galimi padariniai atsisakius numatomos chirurginės operacijos ar invazinės ir (ar) intervencinės procedūros.
8.4.4. Prieš atlikdamas pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą, šių taisyklių
8.4.3. dalyje nurodytą informaciją gydytojas pacientui turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
8.5. Nenumatyti ypatingi atvejai
8.5.1. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir šių taisyklių 9.3. punkte nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
8.5.2. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra jį atstovaujančių asmenų arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
8.5.3. Dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Įstatymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais atvejais būtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teismą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaiga arba nepilnamečio paciento atstovas pagal įstatymą.

IX. ATSTOVAVIMAS

9.1. Bendrosios atstovavimo nuostatos
9.1.1. Pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovus.
9.1.2. Įstatymų nustatytais atvejais pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina tik per atstovus ar teismo leidimu.
9.1.3. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.
9.1.4. Paciento nuo 16 metų atstovais gali būti: atstovai pagal įstatymą ir atstovai pagal pavedimą. Atstovai pagal įstatymą yra tie, kurie kaip atstovai nurodyti šiame ar kituose įstatymuose.
9.2. Atstovavimas neveiksniam ir ribotai veiksniam pacientui
9.2.1. Pacientui, teismo pripažintam neveiksniu, atstovauja paskirti globėjai.
9.2.2. Pacientas, teismo pripažintas ribotai veiksniu, teises įgyja ir pareigas prisiima, taip pat jas įgyvendina pats tiek, kiek tų teisių jam nėra apribojęs teismas.
9.3. Paciento atstovai pagal pavedimą
9.3.1. Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo medicinos dokumentuose.

9.4. Paciento atstovai pagal įstatymą
9.4.1. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.
9.4.2. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
9.4.3. Paciento nuo 16 metų sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jų nėra, – vienas iš paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų yra paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovu pagal įstatymą. Nurodyti asmenys nelaikomi paciento nuo 16 metų atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).

X. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP GYDYMO ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA
10.1. Teisė pateikti skundą dėl paciento teisių pažeidimo (išskyrus dėl paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo)
10.1.1. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir įstaigos darbuotojo, įstaigos darbuotojas pareiškėją nukreipia pas direktorę, jam nesant, pas direktorę pavaduojantį darbuotoją. Kitais atvejais prašoma pareiškėjo savo pastebėjimus, nusiskundimus pateikti raštu.
10.1.2. Pacientas kurio manymu, buvo pažeistos jo teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, turi teisę pateikti skundą, išskyrus atvejus, kai dėl jo teisių pažeidimo padaryta žala.
10.1.3. Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą), per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, siunčiami elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę nustatyti skundą teikiančio asmens tapatybę). Skunde turi būti nurodytos paciento teisės, kurias, jo manymu, asmens sveikatos priežiūros įstaiga pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir paciento reikalavimai pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo turi būti pridedami dokumentai (jeigu pacientas juos turi), patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, prie jo taip pat pridedamas atstovavimą liudijantis dokumentas. Išsamius skundui ir dokumentams, teikiamiems su skundu, keliamus reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.
10.1.4. Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija UAB Extensum ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos skundą pateikusiam asmeniui nurodo nustatytus trūkumus ir informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų skundas nebus nagrinėjamas ir kad tokiu atveju pacientas turi teisę skundą pateikti iš naujo.
10.1.5. Skundai nenagrinėjami ir grąžinami juos pateikusiam asmeniui nurodant grąžinimo priežastis šiais atvejais:
1) kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti teikiami su skundu, ir (ar) juose ir (arba) skunde pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija ir skundą pateikęs asmuo per 8.1.4. p. nurodytą terminą neįvykdė reikalavimo ištaisyti trūkumus;
2) skundas parašytas neįskaitomai.
10.1.6. Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo – į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo

– į Lietuvos bioetikos komitetą. Į šioje dalyje nurodytas institucijas pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su UAB Extensum sprendimu, priimtu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas asmens nepriimamas nagrinėti, išskyrus 10.1.5 p. nurodytus atvejus, arba jeigu jo skundas neišnagrinėjamas per
10.1.7. p. nustatytą terminą. Šiame punkte nurodytais atvejais pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui šioje dalyje nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą.
10.1.7. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga paciento skundą turi išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui arba, jeigu skundą pateikė paciento atstovas, – paciento atstovui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 10.1.4. p. nurodytas trūkumų šalinimo laikas į šį terminą neįskaičiuojamas. Skundai asmens UAB Extensum nagrinėjami neatlygintinai.
10.1.8. Informacijos apie paciento buvimą UAB Extensum, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visos kitos asmeninio pobūdžio informacijos apie pacientą pateikimas tiesiogiai skundą nagrinėjantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su šioje dalyje nurodyta informacija, privalo ją naudoti tik skundui nagrinėti ir užtikrinti jos konfidencialumą.
10.2. Paciento sveikatai padarytos žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimas
10.2.1. Pacientas ar kitas asmuo, turintis teisę į žalos atlyginimą, norėdamas gauti žalos atlyginimą, ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka turi kreiptis į Komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos, su rašytiniu prašymu dėl žalos atlyginimo (toliau – prašymas). Komisija yra privaloma ikiteisminė institucija dėl žalos atlyginimo. Komisija prašymus nagrinėja neatlygintinai.

XI. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

11.1. Informacija apie sveikatos būklę, diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę pacientui pateikiama suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina gydymo eigą, galimus rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tai pažymėta jo ambulatorinėje kortelėje.
11.2. UAB Extensum gydomam pacientui ar jo atstovams pagal įstatymą informaciją apie paciento sveikatos būklę teikia tik jį gydantis gydytojas.
11.3. Kiti asmenys, turintys paciento ar jo atstovų pagal įstatymą įgaliojimą gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, direktorei raštu pateikia prašymą. Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.
11.4. Į teisines institucijas informacija apie ligonio sveikatos būklę teikiama tik gavus oficialų raštišką tų institucijų užklausimą.
11.5. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, teikiant informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais.
11.6. Gydantis gydytojas informacijos apie nepilnamečio sveikatos būklę gali nesuteikti, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai informuojami jo tėvai ar globėjai.

XII. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ, NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

12.1. UAB Extensum gydytojai pildo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių medicininius dokumentus ir juos saugo Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
12.2. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami paciento lėšomis.
12.3. Medicininių dokumentų nuorašai, reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, daromi įstaigos lėšomis.
12.4. Medicininių dokumentų nuorašai, kurių reikalauja teisinės institucijos (prokuratūra, teismas), daromi įstaigos lėšomis, kai yra šių institucijų oficialus prašymas raštu.

XIII. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KLINIKAS TVARKA
13.1. Pacientams teikiamos tik ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, todėl pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros klinika tvarka nėra reglamentuojama.

XIV. DARBO SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

14.1. Už darbuotojų saugaus darbo užtikrinimą atsakinga UAB Extensum administracija arba direktorės specialiu įsakymu paskirtas asmuo.
14.2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi UAB Extensum darbuotojai.
14.3. Darbų saugai užtikrinti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.
14.4. Darbo aplinka ir darbo vietos turi atitikti saugos darbe ir sveikatos norminių aktų reikalavimus.
14.5. Klinikoje leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas, atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones. Darbuotojai aprūpinami individualiosios saugos priemonėmis, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka apmokomi ir instruktuojami darbui su kenksmingomis ir pavojingomis medžiagomis.
14.6. Saugaus darbo organizavimui ir vykdymui klinikoje rengiamos darbų saugos instrukcijos, su kuriomis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. organizuojami periodiniai instruktavimai darbų saugos klausimais.
14.7. Pacientų sveikatos apsaugos tikslais klinikoje medicinos darbuotojai pagal nustatytą grafiką privalo pasitikrinti sveikatą. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis. Toks atsisakymas laikomas darbo drausmės pažeidimu.
14.8. Klinikos darbuotojai, atlikdami darbines pareigas, privalo:
14.8.1 mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;
14.8.2. laikytis medicinos prietaisų eksploatavimo taisyklių; nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie tai informuoti klinikos direktorę;
14.8.3. naudoti individualiosios saugos priemones;
14.8.4. imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, dėl kurių gali įvykti nelaimingi atsitikimai, apie tai nedelsiant informuoti klinikos direktorę.

XV. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

15.1. Personalas dirba pagal iš anksto patvirtintus grafikus.
15.2. Darbo dienomis darbo laikas nuo 9.00 iki 20.00 val.

XVI. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PINIGŲ, DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKA

16.1. Pacientams teikiamos tik ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, todėl pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai neregistruojami ir nesaugomi.

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Taisykles tvirtina UAB Extensum direktorės įsakymu. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
16.2. Taisyklės galioja visiems dirbantiems darbuotojams ir komandiruotiems į įstaigą asmenims (gydytojams rezidentams ir kt.), pacientams.
16.3. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi pacientai, darbuotojai pasirašytinai.
16.4. Taisyklės keičiamos ir papildomos UAB Extensum direktorės iniciatyva.